Ens
 • Nom: Ajuntament de Torrefarrera
Ens
 • Nom: Ajuntament de Torrefarrera

Alienació per part de l'Ajuntament d'un bé immoble patrimonial

Estat: Aprovació Inicial Plec de clàusules administratives particulars i plec de prescripcions tècniques

Ajuntament de Torrefarrera

Informació General

 • Expedient: 471/2017
 • Data de publicació de l'anunci: 14/05/2018 14:10 GMT(+2:00)
 • Poder adjudicador:
  Ajuntament de Torrefarrera
 • Impulsor:
  Ajuntament de Torrefarrera
 • Tipologia: Contracte de serveis
 • Tramitació: Ordinaria
 • Tipus de procediment: Procediment obert
 • Tipus de valoració d'ofertes: Diversos Criteris
 • Descripció T.V.O: Import ofertat (90 punts) Compromís de fomentar l’ocupació en el municipi (10 punts)
 • Termini de presentació d'ofertes: 04/06/2018 14:00

Informació de caràcter tècnic, econòmic i financer

 • Subjecte a regularització harmonitzada: No
 • Te lots?: No

Documentació

Lloc de presentació

 • Nom: Ajuntament de Torrefarrera
 • Adreça: Carrer Major, 35
  25123,
  Torrefarrera (Lleida)
 • Telèfon: 973 750 001
 • Fax: 973 750 441
 • Horari: de 8 a 15

Lloc d'informació

 • Nom: Ajuntament de Torrefarrera
 • Adreça: Carrer Major, 35
  25123,
  Torrefarrera (Lleida)
 • Telèfon: 973 750 001
 • Fax: 973 750 441
 • Horari: de 8 a 15

NORMATIVA

 • Normes específiques de contractació a les entitats locals: disposició addicional segona de la Llei 30/2007
 • Règim de delegacions en matèria de contractació administrativa