Ens
 • Nom: Ajuntament de Torrefarrera
Ens
 • Nom: Ajuntament de Torrefarrera

Alienació mitjançant subhasta, del bé immoble assenyalat com a parcel.la G7 al plànol d'adjudicació de parcel·les resultants del Projecte de Reparcel·lació Voluntària pel mètode de compensació bàsica del Pla Parcial Industrial del Sector SAU 15 “Les Comes i Raconada”, situada al carrer Tramuntana, número 68, del Parc empresarial de Torrefarrera.

Estat: Termini de presentació d’ofertes obert

Ajuntament de Torrefarrera

Informació General

 • Data de publicació de l'anunci: 16/08/2017 08:41 GMT(+2:00)
 • Poder adjudicador:
  Ajuntament de Torrefarrera
 • Impulsor:
  Ajuntament de Torrefarrera
 • Tipologia: Subhasta patrimoni
 • Tramitació: Ordinaria
 • Lloc i data de publicació: BOP 03/08/2017
 • Tipus de procediment: Procediment obert
 • Tipus de valoració d'ofertes: Un sol Criteri
 • Termini de presentació d'ofertes: 31/08/2017 15:00

Informació de caràcter tècnic, econòmic i financer

 • Subjecte a regularització harmonitzada: No
 • Te lots?: No

Documentació

Lloc de presentació

 • Nom: Ajuntament de Torrefarrera
 • Adreça: Carrer Major, 35
  25123,
  Torrefarrera (Lleida)
 • Telèfon: 973 750 001
 • Fax: 973 750 441
 • Horari: de 8 a 15

Lloc d'informació

 • Nom: Ajuntament de Torrefarrera
 • Adreça: Carrer Major, 35
  25123,
  Torrefarrera (Lleida)
 • Telèfon: 973 750 001
 • Fax: 973 750 441
 • Horari: de 8 a 15

NORMATIVA

 • Normes específiques de contractació a les entitats locals: disposició addicional segona de la Llei 30/2007
 • Règim de delegacions en matèria de contractació administrativa