Ens
 • Nom: Ajuntament de Torrefarrera
Ens
 • Nom: Ajuntament de Torrefarrera

Concessió administrativa per la explotació dels bars-restaurants del complex esportiu municipal de Torrefarrera

Estat: Aprovació Inicial Plec de clàusules administratives particulars i plec de prescripcions tècniques

Ajuntament de Torrefarrera

Informació General

 • Expedient: 319/2017
 • Data de publicació de l'anunci: 27/07/2017 12:47 GMT(+2:00)
 • Poder adjudicador:
  Ajuntament de Torrefarrera
 • Impulsor:
  Ajuntament de Torrefarrera
 • Tipologia: Concessió de serveis
 • Tramitació: Ordinaria
 • Lloc i data de publicació: BOP 03/08/2017
 • Tipus de procediment: Procediment obert
 • Tipus de valoració d'ofertes: Diversos Criteris
 • Descripció T.V.O:
 • Termini de presentació d'ofertes: 07/09/2017 15:00 Bop número: 150

Informació de caràcter tècnic, econòmic i financer

 • Subjecte a regularització harmonitzada: No
 • Valor estimat del contracte(iva exclòs): 12.000€ anuals
 • Te lots?: No

Lloc de presentació

 • Nom: Ajuntament de Torrefarrera
 • Adreça: Carrer Major, 35
  25123,
  Torrefarrera (Lleida)
 • Telèfon: 973 750 001
 • Fax: 973 750 441
 • Horari: de 8 a 15

Lloc d'informació

 • Nom: Ajuntament de Torrefarrera
 • Adreça: Carrer Major, 35
  25123,
  Torrefarrera (Lleida)
 • Telèfon: 973 750 001
 • Fax: 973 750 441
 • Horari: de 8 a 15

NORMATIVA

 • Normes específiques de contractació a les entitats locals: disposició addicional segona de la Llei 30/2007
 • Règim de delegacions en matèria de contractació administrativa