Ens
 • Nom: Ajuntament de Torrefarrera
Ens
 • Nom: Ajuntament de Torrefarrera

Plec de prescripcions tècniques per a la contractació de la prestació del servei de socorristes, tècnics d'activitats dirigides i esportives, atenció al públic, neteja i la seva coordinació al complex esportiu municipal de Torrefarrera.

Estat: Aprovació Inicial Plec de clàusules administratives particulars i plec de prescripcions tècniques

Ajuntament de Torrefarrera

Informació General

 • Expedient: 301/2016
 • Data de publicació de l'anunci: 07/04/2017 09:22 GMT(+2:00)
 • Poder adjudicador:
  Ajuntament de Torrefarrera
 • Impulsor:
  Ajuntament de Torrefarrera
 • Tipologia: Contracte de gestió de serveis públics
 • Tramitació: Ordinaria
 • Lloc i data de publicació: BOP 07/04/2017
 • Tipus de procediment: Procediment obert
 • Tipus de valoració d'ofertes: Diversos Criteris
 • Descripció T.V.O:
 • Termini de presentació d'ofertes: 03/05/2017 15:00
 • Obertura d'ofertes: 08/05/2017 13:30 Obertura dels sobres A i C

Informació de caràcter tècnic, econòmic i financer

 • Subjecte a regularització harmonitzada: No
 • Classificació / Requisits específics: Plec de condicions
 • Termini d'execució: Plec de condicions
 • Valor estimat del contracte(iva exclòs): 107.182€ anual
 • Te lots?: No
 • Import iva: 22.508.22€

Documentació

Lloc de presentació

 • Nom: Ajuntament de Torrefarrera
 • Adreça: Carrer Major, 35
  25123,
  Torrefarrera (Lleida)
 • Telèfon: 973 750 001
 • Fax: 973 750 441
 • Horari: de 8 a 15

Lloc d'informació

 • Nom: Ajuntament de Torrefarrera
 • Adreça: Carrer Major, 35
  25123,
  Torrefarrera (Lleida)
 • Telèfon: 973 750 001
 • Fax: 973 750 441
 • Horari: de 8 a 15

NORMATIVA

 • Normes específiques de contractació a les entitats locals: disposició addicional segona de la Llei 30/2007
 • Règim de delegacions en matèria de contractació administrativa