Ens
 • Nom: Ajuntament de Torrefarrera
Ens
 • Nom: Ajuntament de Torrefarrera

Construcció del dipòsit de retenció d’aigua de clavegueram a l’estació de bombament del carrer Mossèn Cinto Verdaguer

Estat: Adjudicació

Ajuntament de Torrefarrera

Informació General

 • Expedient: C312/2016
 • Data de publicació de l'anunci: 10/10/2016 07:51 GMT(+2:00)
 • Data de publicació de l'adjudicació: 16/11/2016 17:41 GMT(+1:00)
 • Poder adjudicador:
  Ajuntament de Torrefarrera
 • Impulsor:
  Ajuntament de Torrefarrera
 • Tipologia: Contracte d'obres
 • Tramitació: Ordinaria
 • Lloc i data de publicació: BOP 10/10/2016
 • Tipus de procediment: Procediment obert
 • Tipus de valoració d'ofertes: Diversos Criteris
 • Descripció T.V.O:
 • Termini de presentació d'ofertes: 10/11/2016 15:00
 • Obertura d'ofertes: 01/12/2016 08:30 Obertura ofertes econòmiques

Informació de caràcter tècnic, econòmic i financer

 • Subjecte a regularització harmonitzada: No
 • Classificació / Requisits específics: Veure plecs de clàusules administratives particulars
 • Termini d'execució: 4 mesos
 • Valor estimat del contracte(iva exclòs): 411.317,55
 • Te lots?: No
 • Import iva: 86.376,69

Adjudicació

Observacions

 • Atès que la d'acord amb la publicació al BOP de data 10 d'octubre de 2016, el termini per presentar ofertes és d'un mes a partir de la publicació al BOP, l'últim dia per presentar les ofertes és el 10 de novembre de 2016, fins a les 15:00h

Lloc de presentació

 • Nom: Ajuntament de Torrefarrera
 • Adreça: Carrer Major, 35
  25123,
  Torrefarrera (Lleida)
 • Telèfon: 973 750 001
 • Fax: 973 750 441
 • Horari: de 8 a 15

Lloc d'informació

 • Nom: Ajuntament de Torrefarrera
 • Adreça: Carrer Major, 35
  25123,
  Torrefarrera (Lleida)
 • Telèfon: 973 750 001
 • Fax: 973 750 441
 • Horari: de 8 a 15

NORMATIVA

 • Normes específiques de contractació a les entitats locals: disposició addicional segona de la Llei 30/2007
 • Règim de delegacions en matèria de contractació administrativa