AJUNTAMENT DE TORREFARRERA

Carrer Major, 35
25123,
Torrefarrera (Lleida)
973 750 001

Informació i presentació ofertes

Carrer Major, 35
25123,
Torrefarrera (Lleida)
973 750 001
Data de publicació
Des de

EXPEDIENT LICITACIÓ DATA PUBLICACIÓ PODER ADJUDICADOR ESTAT
471/2017 Alienació per part de l'Ajuntament d'un bé immoble patrimonial 14/05/2018 14:10 GMT(+2:00) Ajuntament de Torrefarrera Aprovació Inicial Plec de clàusules administratives particulars i plec de prescripcions tècniques
346/2017 Expedient de contractació de neteja viària municipal 02/03/2018 14:19 GMT(+1:00) Ajuntament de Torrefarrera Adjudicació
348/2017 Expedient de contractació neteja dependències municipals de Torrefarrera 02/03/2018 14:19 GMT(+1:00) Ajuntament de Torrefarrera Adjudicació
121/2018 Concurs parades disponible mercat municipal Torrefarrera 2018 02/03/2018 10:50 GMT(+1:00) Ajuntament de Torrefarrera Termini de presentació d’ofertes obert
5/2018 Subvenció en matèria d'activitats de integració Sociolaboral en el Municipi de Torrefarrera per a l'any 2018. 10/01/2018 13:07 GMT(+1:00) Ajuntament de Torrefarrera Termini de presentació d’ofertes obert
S'han trobat 23 licitacions.
* La data publicació, si no s'expressa el contrari, es refereix a la data de publicació en el Perfil de Contractant.

Antic Perfil de Contractant

NORMATIVA

  • Normes específiques de contractació a les entitats locals: disposició addicional segona de la Llei 30/2007
  • Règim de delegacions en matèria de contractació administrativa